Longevity is incompatible with wars

Longevity is incompatible with wars.

International Longevity Alliance (ILA) opposes all wars, including the war in Ukraine. This war is causing enormous suffering and harm to the people of Ukraine, as well as to people in Russia, Belarus and the whole world. We also want to highlight the enormous damage caused to aging research and advocacy: many aging researchers had to escape Ukraine, while many Russian and Bielorussian researchers signed open letters against the war (i.e., https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war/) and now are in danger of being persecuted for their civil position. Logistics for reagents and equipment have also been disrupted, causing great difficulties in conducting experiments, often making research practically impossible. Finally, sanctions against Russia following the invasion sometimes led to ostracizing of Russian/Belorussian scholars, including those against the war.

To help aging researchers and longevity activists affected by war, ILA collects information about institutions ready to hire and support refugees and aging researchers/activists in danger. If you are an aging researcher of Ukraine, Russia, or Belarus affected by war, please contact us via  ila-lead@googlegroups.com .

ILA wants to remind us all that, despite all wars, aging is still the leading killer on the planet. Let’s stop the war in Ukraine, and together focus on the major war – the War on Aging.

ILA board

We also recommend the following lists for scholars in danger and other resources made by different organizations.

Довголіття несумісне з війнами.

Міжнародний альянс за подовження життя (ILA) виступає проти всіх війн, зокрема проти війни в Україні. Ця війна завдала величезних страждань та збитків народу України, як і народам Росії, Білорусі та всього світу. Ми також хочемо підкреслити величезну шкоду, завдану цією війною дослідженням старіння та справі активізму з підтримки цих досліджень. Багато дослідників старіння вимушені були тікати з України. Багато російських та білоруських дослідників підписали відкриті листи проти війни (наприклад, https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war/) і тепер перебувають під загрозою переслідувань за свою громадянську позицію. Також був порушений процес забезпечення досліджень реагентами та обладнання, що викликало колосальні труднощі у проведенні експериментів, це у багатьох випадках робить дослідження практично неможливими. Зрештою, під міжнародний остракізм за вторгнення також підпало багато російських та білоруських вчених які активно виступили проти війни. 

З метою допомогти дослідникам старіння та активістам за здорове довголіття, які постраждали від війни, Міжнародний Альянс за Продовження Життя збирає інформацію про установи, що готові прийняти на роботу та підтримати біженців з дослідників та активістів, які перебувають у небезпеці. Якщо ви є дослідником старіння з України, Росії або Білорусі, який постраждав від війни, зв’яжіться з нами за адресою ila-lead@googlegroups.com . 

ILA хоче нагадати всім нам, що, незважаючи на всі війни, старіння, як і раніше, залишається головним вбивцею на планеті. Давайте зупинимо війну в Україні і разом зосередимося на головній війні – Війні проти Старіння. 

Правління Міжнародного aльянсу за продовження життя (ILA) 

Ми також рекомендуємо такі списки вчених, що перебувають у небезпеці, та інші ресурси, складені різними організаціями.

Долголетие несовместимо с войнами. 

Международный альянс за продление жизни (ILA) выступает против всех войн, в том числе против войны в Украине. Эта война принесла огромные страдания и ущерб народу Украины, как и народам России, Беларуси и всего мира. Мы также хотим подчеркнуть огромный вред, нанесенный этой войной исследованиям старения и делу активизма в поддержку этих исследований. Многие исследователи старения вынуждены были бежать из Украины. Многие Российские и Белорусские исследователи подписали открытые письма против войны (например https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war/) и теперь находятся под угрозой преследований за свою гражданскую позицию. Обеспечение исследований реагентами и оборудованием также было нарушено, что вызвало колоссальные трудности в проведении экспериментов, во многих случаях сделало исследования практически невозможными. Наконец, под международный остракизм за вторжение также попали многие русские и белорусские ученые, которые активно выступали против войны. С целью помочь исследователям старения и активистам за здоровое долголетие, пострадавшим от войны, Международный Альянс за Продление Жизни собирает информацию об учреждениях, готовых принять на работу и поддержать беженцев среди исследователей и активистов, находящихся в опасности. Если вы исследователь старения из Украины, России или Беларуси, пострадавший от войны, свяжитесь с нами по адресу ila-lead@googlegroups.com . 

ILA хочет напомнить всем нам, что, несмотря на все войны, старение по-прежнему остается главным убийцей на планете. Давайте остановим войну в Украине, и вместе сосредоточимся на главной войне — Войне против Старения. 

Координационный Совет Международного Альянса за Продление Жизни (ILA)

Мы также рекомендуем следующие списки учёных, находящихся в опасности, и другие ресурсы, составленные различными организациями.

Full list Повний список Полный список

PoSoCoMeS list https://docs.google.com/document/d/1VPvwMzaScGbAG5sBMhFoS8RC3zZy0JbsxVK35NTuGI4/edit# 

The University of New Europe

https://neweurope.university/wp-content/uploads/2022/04/UNE-Emergency-Contacts-and-Funding_6-April-2022.pdf

Ukraine Global University

Info here: https://twitter.com/Mylovanov/status/1508805868841807877?t=ZWwUS55wDhZFNzeQCehK2w&s=07&fbclid=IwAR1xpYTQhN6eRKYgWoanx6oYLUp5SjVn0Vfc0NRLHWxdRA7XHRFIRJ4NLSk

and here: https://uglobal.university/for_students/?fbclid=IwAR2GlG-XE5JXQipjfCQLqQ9jTNJbfMg3VlhT0ZrE6_ZVP8_aVmn1gyG9Ncs

European Commission Portal with helpful information on job opportunities and more

https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine. For: researchers from Ukraine

German fellowship opportunities – https://docs.google.com/document/d/1Qzcfq6qAriN0wFRExau3YAh7cJPqyCcNMVD-PM5_yr8/edit?fbclid=IwAR3sK-Z91EG3FRHRUlNli9xUdzhq9DlOG78syW-f9YBvbW7ntY7V5DTPgjI#heading=h.vnoc4holg9yp

The list with resources from Israeli universities/institutions: https://docs.google.com/document/d/1jK4IYNqcM18ytxPrXLR88wURtUwUBpFVDDTSkIn_Sm0/edit

The University of Bucharest, Romania, also collects and organizes such resources on a platform dedicated to academic refugees from Ukraine

https://uni4ukraine.unibuc.ro/en/academic-solidarity/international-resources

Ukrainian Scholar Placement Database

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SrhW8dtlUWXXtDGysftWXLy1So_8keKb/edit?fbclid=IwAR37KYhg-ywEVgDrrQVXLSr3sxWJp3dbz5wbP7Zsd08zN_usSacEV1CWSF0#gid=1865376002

A detailed list of fellowships

https://docs.google.com/file/d/1SrhW8dtlUWXXtDGysftWXLy1So_8keKb/edit?filetype=msexcel&fbclid=IwAR2Q2BMFJjNBkk932N8Eiv3wl7GuLxqVJHCMyrmB_G499fOGFcvyDflTtBM

Another list of opportunities: https://docs.google.com/document/d/1F4-Q5wuI08SJSsu0Itl7aZgv_Ucut8_-_UyP5jtcwfQ/edit?fbclid=IwAR2c8avX9OeOrQCiN5ZIl2Oycnb5MlC2Je08eEM01JsFqD5ugEM2jmyGv-E

List of German opportunitieshttps://kunsthistoriker.org/meldungen/scholars-at-risk/embed/#?secret=egb8XTuu9O#?secret=FEHX6PSbFl

An excellent list of institutions and funds at ASEEES 

https://www.aseees.org/resources/help-displaced-scholars-ukraine

Another list with resources for Scholars at risk

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ybcrWZVV7YYELBSt6v57d0sxs7pAqj5K/edit?fbclid=IwAR0z3h6AN_RF9QSyk7GvIO-8GBIyUAo5fLt8BDQefxTFeRYwg0teTJH9mfo#gid=1046630456

Another list https://www.uni-erfurt.de/philosophische-fakultaet/seminare-professuren/historisches-seminar/professuren/wissenschaftsgeschichte/forschung/political-epistemologies-of-central-and-eastern-europe/war-in-ukraine-help-for-scholars?fbclid=IwAR19F9SbDJCqnCvkKZkB9Cc0mfOO3l4waI5LA3wt5OnUiGnUI__XbOu2rWE

Osmikon list https://www.osmikon.de/en/news/message-single-view?tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[news]=116&cHash=59689be619025dfb179166eece309d70&fbclid=IwAR0h_IFcQGnblDjq9x8AVB5QY1G7hBXtovs4MpEyd67mFQn3sozBFkoQGyY

Labs supporting Ukrainian Scientists

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jGFCqP2kj1ZAN6xy6EoRN1bozaggk9VEsbzYaIkkYcQ/htmlview?fbclid=IwAR0Uw8zZHmmbGYxy0zk0_dvZrC0TWF-b7MfZdfaqs76qOyfRzpuyUZ3Ip-I#gid=0

A list of life scientists across Europe and beyond offering to host Ukrainian researchers in their labs   https://www.embo.org/solidarity-with-ukraine/

Job opportunities: https://jobsforukraine.net/?fbclid=IwAR07OVixcJ2ancALKojVu5XIXi3tqwKB1aozuaASiaLALiLE7rOgQoXKDT4